Personvernerklæring

Personvernerklæring

KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss per e-post info@majorstuatannlegene.no eller kontakte oss på telefon 22 60 55 57.

1. Behandlingsansvarlig

Majorstua Tannlegene er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2. Formålet med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å flytte, slette eller bestille timeavtaler.

Vi vil bruke opplysningene om deg til følgende formål:

– Bruk av e-postadresser, telefonnummer og postadresser til utsending av nyhetsbrev og annet fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler.

– Kartlegge hvilke tjenester som er aktuelle for deg.

– For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og tjenestene.

Informasjon innhentes for at Majorstua Tannlegene skal få ytterligere informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer til Majorstua Tannlegene sine nettsider og for å spore generelle bruksmønstre til brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere og forbedre nettsidene.

3. Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

PERSONLIG IDENTIFISERBAR INFORMASJON

Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:
– Du kan motta nyhetsbrev fra oss, da mottar du en e-post fra Majorstua Tannlegene om aktuelle tjenester.

For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere fornavn, etternavn og e-postadresse.

– Hvis du retter en henvendelse til Majorstua Tannlegene via nettsidene, for eksempel bestiller en time, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn, telefonnummer og e-postadresse.

– På Majorstua sine nettsider kan du chatte med oss uten å måtte oppgi navn, e-post og telefonnummer. Personopplysningene blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen eller henvendelsen din.

– Når du besøker Majorstua Tannlegene sine nettsider registreres din IP-adresse. Majorstua Tannlegene knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord som er benyttet, hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud.

– Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data.

Disse dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person. Hvis du ikke ønsker at Majorstua Tannlegene skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

4. Personopplysninger om mindreårige

Majorstua Tannlegene behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.

5. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven § 8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak Majorstua Tannlegene  (personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet.

6. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer i Majorstua Tannlegene som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Majorstua Tannlegene, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det. Majorstua Tannlegene har inngått avtale med ulike distribusjonspartnere, som distribuerer kampanjer til våre kundelister, såkalt «routing».

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fullføre formålet. Majorstua Tannlegene har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse. Disse har også signert taushetserklæring.

7. Direkte markedsføring

Det er frivillig å motta nyhetsbrev eller SMS fra Majorstua Tannlegene . Nyhetsbrev og SMS inneholder aktuell informasjon om våre tannklinikker, tannhelse eller kampanjer på våre produkter og tjenester. Du kan når som helst avslutte mottagelse av nyhetsbrev og/eller SMS via en link.

8. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Alle Majorstua Tannlegene sine nettsider er p.t. plassert på servere i Norge. Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges.

Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

9. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Majorstua Tannlegene har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger.

Vi samler inn opplysninger som er nødvendig for å kunne sette riktig diagnose, rett behandling og ivareta sikkerhet rundt smittespredning.

Viktigheten av å informere oss om denne type informasjon er for å unngå at ansatte ved klinikkene påføres sykdommer og øvrige komplikasjoner. Opplysningene lagres i din personlige journal og blir oppbevart i minimum 10 år. Deretter deponert (jf. Arkivloven og pasientjournalloven) eller til kundeforholdet mellom deg og Majorstua Tannlegene er avsluttet.

Det er kun ansatte i Majorstua Tannlegene som har tilgang til journalen. Opplysningene kan fremvises til konsulterende behandler for bistand til rett behandling eller ved henvisning til spesialister. En «anonymisert utgave» kan bli benyttet i vår interne opplæring. Ved igangsettelse av behandlinger, gis det et muntlig samtykke av deg som deretter registreres i journalen. Samtykket har du rett til å trekke tilbake før behandlingen er påbegynt.

Du har også rettighet til innsyn, retting, sletting og flytting av journalen til annen behandler. Du kan i tillegg kreve at behandlingen av personopplysningen begrenses og kreve at personopplysningene ikke brukes til visse former for behandling.

Retting til sletting gjelder imidlertid ikke dersom opplysningene er avgjørende for at behandlingsansvarlig oppfyller den rettslige forpliktelsen som er nødvendig for allmennhetens interesse knyttet til folkehelse og for arkivformål i allmennhetens interesse. Det er særregler for oppbevaring og sletting av helseopplysninger (pasientjournalloven §25, helsepersonelloven §§ 42 og 43 og journalforskriften §§ 13 og 14).

Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at behandling av personopplysningene er i strid med reglene i personopplysningsloven.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd.

Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Majorstua Tannlegene  rette opplysningene. Se kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten. For eksempel vil din e-post adresse som benyttes til utsending av nyhetsbrev slettes når ber om å ikke motta dette fra oss lenger.

11. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Majorstua Tannlegene kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

12. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Majorstua Tannlegene er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

13. Endringer i erklæringen

Majorstua Tannlegene forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Majorstua Tannlegene.

Sist endret: torsdag 31 januar, 2019
Publisert av: Majorstua Tannlegene